Miami – Matthias Pintscher: Mar'eh for violin and orchestra

16 Feb 2019

16.02.2019 - Miami (New World Symphony)
Matthias  Pintscher: Mar'eh for violin and orchestra
Renaud Capucon (violin), New World Symphony Orchestra, conductor: Matthias Pintscher